پاورپوينت با عنوان تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني

پاورپوينت با عنوان تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني

 پاورپوينت با عنوان تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني

 پاورپوينت با عنوان تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني

 

در فرمت پاورپوينت . 73 اسلايد قابل ويرايش

 

كليه افرادي كه تحت عناوين مختلف شغلي در يك سازمان، به منظور دستيابي به اهداف و استراتژي هاي تعيين شده باهم همكاري مي نمايند.

 

        شعار منابع انساني در سازمان متعالي

    سازمان هاي متعالي غالباً تلاش دارند به وضعي دست يابند كه درآن شرایط پتانسيل كامل همه كاركنان در فرهنگي مملو از ديدگاه ها و ارزش هاي مشترك ، اعتماد و توانمند سازي كه بهبود مداوم جزئي از كار روزمره افراد است ، آزاد شود .

مديريت منابع انساني عمدتاً بر طراحي، تدوين و اجراي سياست‌ها و رويه‌هاي مؤثر بر كاركنان در همه سطوح تمركز دارد. از جمله اين سياستها و روش‌ها مي‌توان به برنامه‌ريزي، جذب و استخدام، آموزش وتوانمندسازی ، نگهداشت باجبران خدمت و مزاياو بهبودروابط كاری، توسعه با مديريت عملكردو ارتقای شغلی و جانشين پروری اشاره كرد(مك لين، 2001)
خرید آنلاین